Oldtimer Tractor verhuurvoorwaarden

Gebruik van het voertuig

Voorwaarden voor het huren en het gebruiken van het voertuig is dat de betreffende bestuurder(s) in het bezit is van een geldig rijbewijs (rijbewijs klasse B of 3) dat volstaat voor het besturen van het voertuig. Daarnaast dient de bestuurder voldoende rijervaring te hebben en is hij/zij al 3 of meer jaar ononderbroken in het bezit van dit rijbewijs. De voertuigen mogen enkel bestuurd worden door de personen die voor aanvang van de reis als bestuurder zijn geregistreerd in het huurcontract. Voor aanvang van de reis moeten een geldig rijbewijs en een geldige identiteitskaart of paspoort van elke bestuurder getoond worden. De verhuurder behoudt zich het recht voor om een kopie van de documenten te maken. Kinderen worden op eigen risico vervoerd en moeten minstens 6 jaar oud zijn. De bestuurder is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, de veiligheid van de passagiers en de gekozen route.

Om overbelasting van de voertuigen en hun onderdelen te voorkomen, mogen de zitplaatsen op de spatborden aan weerszijde van de bestuurder niet met meer dan 100 kilogram worden belast. De passagiers moeten minstens 1,65 meter lang zijn. Het maximumaantal personen is beperkt tot het aantal zitplaatsen op de tractor. 

Ontbindingsvoorwaarden

Het is ten strengste verboden het voertuig te besturen onder invloed van alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen. Bij verdenking kan de verhuurder weigeren het voertuig ter beschikking te stellen. Indien tijdens de briefing of de proefrit de indruk ontstaat dat de beoogde bestuurder niet in staat is het voertuig te besturen of deze zonder risico te besturen, kan de verhuurder het gebruik van het voertuig verbieden. Indien geen geschikte vervangende bestuurder beschikbaar is, wordt de huurovereenkomst ontbonden. In beide gevallen kan de verhuurder 50% van de huurprijs als schadevergoeding eisen.

Aansprakelijkheid  

De voertuigen zijn verzekerd volgens de AKB (Algemene voorwaarden motorrijtuigenverzekering) van de verzekeraar. Om eventuele schade te dekken, bijvoorbeeld door een ongeval, diefstal of brand, is er een eigen risico van €300,- voor gedeeltelijk dekkende schade. Bij andere schade is de bestuurder aansprakelijk voor het volledige bedrag van de opgelopen schade. Er is geen volledige dekking voor de voertuigen. Er is geen verzekering dekking als de bestuurder onder invloed van drugs, alcohol of andere verdovende middelende ten tijde van de schadegebeurtenis. De verzekeringsdekking is tevens niet van toepassing als de bestuurder niet gerechtigd is om het voertuig te besturen of niet in het bezit is van het vereiste rijbewijs. In deze gevallen is de bestuurder volledig aansprakelijk.

In het geval van schade veroorzaakt door grove nalatigheid of onjuiste behandeling/bediening van het voertuig, is de bestuurder (of de passagier als hij/zij de oorzaak van de schade is) volledig aansprakelijk. Enkele voorbeelden van het onjuist bedienen van het voertuig en welke dus nadrukkelijk niet toegestaan zijn, zijn: het voertuig in neutraal of met ingetrapte koppeling bergafwaarts te laten rollen, het overschrijden van de technische maximumsnelheid van 20 km/u en constant rijden met een te hoog toerental. De bestuurder is aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de bestuurder tijdens de huurperiode.

Verzekering 

De voertuigen zijn gedekt door een wettelijke voorgeschreven verzekering in de vorm van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. De WA-verzekering dekt schade die wordt veroorzaakt bij het normale gebruik van het voertuig (rijden, parkeren, in- en uitstappen, tanken enzovoort). De WA-verzekering dekt schade of claims (materiële schade, persoonlijk letsel, financieel verlies) van derden, niet van verzekeringnemer of huurder. Er een gedeeltelijke aanvullende verzekering met een eigen risico van € 300 afgesloten voor de voertuigen. Deze dekt het verlies van het voertuig of schade aan het voertuig veroorzaakt door derden, bijv. diefstal, kortsluiting, brand, explosies, hagel, overstroming en botsingen met wild.

Schade aan het voertuig veroorzaakt door de huurder of bestuurder of schade veroorzaakt door een ongeval waarvoor de huurder of bestuurder verantwoordelijk is, is niet gedekt. Dit betekent dat de huurder of bestuurder aansprakelijk is tegenover de verhuurder voor het volledige bedrag van de veroorzaakte schade. De omvang van de verzekeringsdekking (WA en gedeeltelijk omniumverzekering) wordt bepaald door de AKB (Algemene Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering) van de verzekeraar.

Borg 

Voor aanvang van de huurperiode moet een bedrag van €300,- betaald worden. De borg wordt vermeld op het huurcontract en bevestigd met een handtekening.  Bij het terugbrengen van het voertuig in complete en onbeschadigde staat wordt de borg terugbetaald.

Overdrachtsprotocol

De verhuurder stelt de huurder een rijklaar en technisch getest voertuig ter beschikking inclusief extra uitrusting. In geval van verlies of schade van de uitrusting zal de huurder een volledige schadevergoeding betalen. Door het voertuig in ontvangst te nemen, erkent de huurder dat het voertuig in rijklare en onbeschadigde staat is. Als bij de inontvangstneming van het voertuig niet eerder geconstateerde gebreken worden geconstateerd, worden deze zo mogelijk onmiddellijk door de verhuurder verholpen. Schade die niet direct kan worden hersteld maar het gebruik van het voertuig niet belemmert, wordt vastgelegd in de huurovereenkomst of het overdrachtsrapport. Als een voertuig niet rijklaar is of alleen met beperkingen kan worden gebruikt, kan verhuurder een vervangend voertuig ter beschikking stellen. Als dit niet mogelijk is, kunnen zowel de huurder als de verhuurder het huurcontract opzeggen. Als er tijdens de reis een defect optreedt aan het voertuig moet de huurder de reis onmiddellijk onderbreken en de verhuurder hiervan op de hoogte stellen. Als het defect zodanig is dat het niet mogelijk is om de reis voort te zetten, zal de verhuurder de niet gebruikte huurtijd vergoed. De huurder heeft geen recht op een schadevergoeding. Na afloop van de reis controleren de huurder en de verhuurder het voertuig op eventuele schade en de volledigheid van de aan- en toebehoren. Het resultaat wordt vastgelegd in het huurcontract of overdrachtsprotocol. 

Ongeval

In het geval van een ongeval, diefstal, voertuigbrand of andere schade moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. Bovendien moet de politie op de hoogte worden gebracht als er personen gewond zijn geraakt, de opgelopen schade hoger is dan de grens van €300, het nodig is om de oorzaak van de schade vast te stellen en/of de schuld van een van de bij het ongeval betrokkenen personen vast te stellen. Tegenstrijdige claims worden niet erkend. Een ongevalsaangifte (bijgevoegd bij de voertuigdocumenten) moet worden ingevuld voor elke schadegebeurtenis en ondertekend door de personen die betrokken waren bij het ongeval en eventuele getuigen. Het ongevalsrapport moet de namen en adressen van alle betrokken personen en getuigen bevatten, evenals de kentekens van de voertuigen die bij het ongeval betrokken waren. De bestuurder en de passagiers van het voertuig zijn verplicht om alle mogelijke hulp te bieden bij het ophelderen van de omstandigheden van het ongeval.

Gegevensbescherming 

Het is de verhuurder toegestaan om alle gegevens in verband met de verhuur van de voertuigen (inclusief persoonsgegevens) op te slaan in het kader van de Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). De verhuurder verplicht zich de verzamelde gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet aan derden door te geven.